# Tên Level
1 QuỷKhóc 119
2 SưTruTrì 119
3 Bướng 115
4 MamaTít 114
5 PhượngEmm 114
6 zHưTrúc 111
7 TuMin 111
8 KhoaCấpCứu 110
9 HiHi 109
10 GBTus 109