# Tên Level
1 SưTruTrì 119
2 QuỷKhóc 119
3 Bướng 115
4 MamaTít 114
5 PhượngEmm 114
6 TuMin 111
7 zHưTrúc 111
8 KhoaCấpCứu 110
9 ThùyAnh 109
10 GBTus 109